Friday, December 31, 2010

Welcome 2011

Rakan-rakan blogger sekalian:-

Pada tahun 2011 diharapkan kalian semua berazam membina rasa aman, bahagia, sihat, cergas, gembira, bertenaga, berjaya dan hebat dalam apa jua lapangan yang diceburi. 

Sama-samalah kita berusaha semoga Allah melimpahkan RahmatNya untuk kita hidup dengan ketulusan dan pengabdian kepadaNya...

Pendidikan Malaysia: Penambahan Jenis Sekolah Pelbagaian Konsep untuk Penambahbaikan Pendidikan:


Di Malaysia  terdapat pelbagai jeis sekolah berkonsep baru yang disisipkan dalam sekolah sedia ada:

SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI:
Sekolah ini mempunyai etos, watak dan identiti yang unik dan berdaya maju dalam segenap bidang pendidikan.

SEKOLAH KLUSTER:
Pusat  kecemerlangan (dalam satu kelompok sekolah) yang mengkhusus kepda niche seperti muzik, sukan, ICT, bahasa dan bidang  lain berkaitan pendidikan.

SEKOLAH BESTARI:
Institusi pembelajaran yang  secara sistematik melalui proses pembikinan semula dalam aspek pengajaran dan pembelajaran (pemberatan kepada ICT) dan meaambah baik proses pengurusn sekolah.

SEKOLAH WAWASAN:
Sekolah pelbagai Aliran (SK, SJKC, SJKT) yang berkongsi kawasan dan kemudahan tetapi mengekalkan perbezaan pengurusan sekolah masing-masing.

SEKOLAH PREMIER:
Sekolah yang berusia lebih 100 tahun yang telah dipilih dan dianugerahi sebagai Sekolah Kluster ekoran kejayaan dan pencapaian akademik dan bidang  kokurikulum.

SEKOLAH PINTAR:
Kerjasama  di bawah pertanggungjawaban sosial yang digerakkan oleh syarikat pegangan kerajaan (GLC) dan perbadanan untuk menggalakkan kecemerlangan , terutamanya sekolah yang kurang berupaya di seluruh negara.

SEKOLAH AMANAH:
Sekolah yang bersama-sama diuruskan oleh pihak swasta dan awam untuk memperbaiki pencapaian sekolah dan hasilan pelajar, merentasi semua pencapaian, sosio ekonomi dan dimensi demografi.

Sesetengah pihak berpendapat bahawa kepelbagaian akan merencatkaan usaha integrasi.  Namun ada juga pihak yang berpendapat bahawa  “kepelbagaian adalah kekuatan”.

Wednesday, December 08, 2010

NOTA RINGKAS UNTUK GURU BARU: Kaedah, Teknik, Pendekatan, Strategi Pengajaran


KAEDAH PENGAJARAN.
Kaedah   bermaksud cara, aturan, hukum atau prinsip. Sesuatu  kaedah terdiri daripada  siri tindakan yang sistematik untuk mencapai sesuatu matlamat.

Kaedah pengajaran terdiri daripada beberapa langkah atau kegiatan yang mempunyai urutan yang tertentu. Contoh-contoh kaedah pengajaran adalah seperti bercerita, perbincangan, bermain, latih tubi, main peranan, menyelesaikan masalah, percambahan fikiran, perbahasan, kuiz, lakonan, projek, soalan dan lain-lain.

TEKNIK PENGAJARAN
Teknik pengajaran adalah kemahiran atau perkara-perkara khusus yang terdapat dalam sesuatu kaedah. Jika guru tidak menguasai teknik yang ada apda sesuatu kaedah maka kemungkinan besar objektif pengajaran tidak tercapai.

 PENDEKATAN PENGAJARAN
Pendekatan biasanya dimaksudkan dengan arah atau halatuju  untuk mencapai sasaran.  Pendekatan pengajaran  digunakan untuk mendekati atau memulakan proses pengajaran.    Pendekatan-pendekatan pengajaran boleh digolongkan mengikut cara pengelolaan murid, cara fakta disampaikan, keaktifan pengajaran,  mata pelajaran dan sebagainya.

Contohnya, pendekatan pengajaran yang berasaskan pengelolaan murid adalah seperti pendekatan individu, pendekatan pasangan, pendekatan kumpulan, pendekatan kelas, pendekatan kelas bercantum dan sebagainya.  

Berdasarkan kriteria bagaimana isi pelajaran disampaikan maka terdapatlah pendekatan induktif, pendekatan deduktif, pendekatan eklektik, pendekatan dari segi isi mudah ke isi susah dan pendekatan dari isi maujud ke isi abstrak.

Pendekatn yang memberi tumpuan kepada pengajaran disebut sebagai pendekatan memusatkan guru  seperti kaedah syarahan dan kaedah demonstrasi.

Manakala pengajran yang mementingkan murid disebut sebagai pendekatan memusatkan murid.   seperti kaedah menyelesaikan masalah, kaedah bermain dan kaedah perbincangan kumpulan.

Terdapat juga pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk mengajar beberapa mata pelajaran mengikut tema-tema pelajaran  misalnya pengajaran Alam dan Manusia menggunakan perdekatan   pendekatan bersepadu yang menggabungkan matapelajaran Sejarah, Geografi dan Kesihatan. digabungkan menjadi suatu mata pelajaran yang baru.   

Dalam pengajara  bahasa pula, terdapat pendekatan-pendekatan seperti pendekatan komunikasi, pe situasi,psiko-linguistik, terjemahan dan tatabahasa. Pendekatan-pendekatan ini timbul berasaskan teori-teori pembelajaran yang berbentuk mentalis atau behaviouris.  

STRATEGI PENGAJARAN
Strategi boleh diibaratkan sebagai suatu susunan pendekatan-pendekatan dan kaedah-kaedah untuk mencapai sesuatu matlamat dengan menggunakan tenaga, masa serta kemudahan secara optimum. Penggabungan pendekatan dan kaedah serta bagaimana pendekatan dan kaedah itu dilaksanakan merupakan strategi pengajaran.

Peranan strategi pengajaran adalah lebih penting lagi jika kita mengajar pelajar-pelajar yang berbeza dari segi kebolehan, pencapaian, kecenderungan serta minat yang berbeza-beza.  . Contohnya, dalam bilik darjah KSSR yang  terdiri daripada kumpulan lemah, kumpulan serdahana serta kumpulang cergas, memerlukan pelbagai kaedah mengajar yang dirancang secara teratur untuk membentuk strategi pengajaran yang berkesan.   

Sesuatu strategi pengajaran menggabungkan pelbagai kaedah dan pendekatan pengajaran untuk mencapai kesan pengajaran yang optimum. Strategi yang baik akan menggunakan masa, tenaga serta kos yang paling sedikit tetapi menghasilkan kesan pengajaran-pembelajaran yang paling maksimum.

Monday, December 06, 2010

Starch in Leaf Test

KSSR: PERUNTUKAN MASA

PERUNTUKAN MASA KSAR

BIL

MODUL
MASA DALAM SEMINGGU (minit)
SK
SJKC
SJKT
MODUL TERAS ASAS
1
Bahasa Malaysia
360
300
300
2
Bahasa Inggeris
300
150
150
3
Bahasa Cina
-
360
-
Bahasa Tamil


360
4

Pendidikan Islam
180
120
120
Pendidikan Moral
180
120
120
5
Pendidikan Jasmani
60
60
60
6
Pendidikan Kesihatan
30
30
30
 7
Matematik
180
180
180
MODUL TERAS TEMA
8
Dunia Seni Visual
60
60
60

Dunia Muzik
30
30
30

Dunia Sains dan Teknologi
60
60
60
9
Bahasa Arab./ Bahasa cina SK/Bahasa Tamil SK./B. Kadazandusun/ B.Iban
90PerhimpunanPerhimpunan
30
30
30
Jumlah
1380
1380
1380

Thursday, December 02, 2010

KSSR: KURIKULUM BERASASKAN STANDARD?

KSSR: KURIKULUM BERASASKAN STANDARD?

Kurikulum Standard  Sekolah Rendah digubal berasaskan standard kandungan
dan standard pembelajaran.

Mengapa Standard?
·         Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. 
·         Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
·         Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment  for learning).
·         Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
·         Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Satu penetapan kriteria    atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh  diukur bagi setiap standard kandungan.

Contoh Standard Kandungan & Standard Pembelajaran


Standard Kandungan

Standard Pembelajaran
Bahasa Malaysia
                Mendengar, memahami dan memberi  respon terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang  didengar dengan betul
Bahasa Malaysia
                Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan betul secara lisan terhadap pelbagai soalan  bercapah.
Bahasa Inggeris
                Able to express personal response to literary texts
Bahasa Inggeris
                Able to respond to:
                a.  Book covers
                b.  Pictures in books
                c.  Characters
                     with guidance
Matematik
                Menama dan menentukan nilai nombor
Matematik
Menamakan nombor hingga 100:
a.  Membilang objek dalam kumpulan.
b.     Menamakan nombor bagi kumpulan  objek sebagai mewakili kuantiti.

KSSR: BUKU TEKS DAN BUKU AKTIVITI KSSR 2011

Apakah ciri-ciri buku pelajaran yang akan digunakan dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)?
 • Terdapat dua komponen iaitu buku teks dan buku aktiviti.
 • Mengandungi nota guru untuk membantu guru menjalankaan pengajaran dan pembelajaraan (P&P) dengan berkesan.
 • Mengandungi rujukan halaman buku aktiviti ke buku teks dan buku teks ke buku aktiviti.
 • Mengandungi pelbagai aktiviti pengukuhan, pengayaan dan cadangan aktiviti pemulihan.
 • Buku aktiviti menggalakkan murid untuk menggunakan kemahiran psikomotor seperti menggunting, menampal, menyurih dan mewarna.
 • Maklumat asal dimuatkan bersebelahan dengan kandungan teks bagi guru membuat rujukan.
 • Setiap kemahiraan baru yang diperkenalkan akan diikuti dengan penilaian mudah untuk menaakul atau mendorong kepada perbincangan.
 • Penulisan berbentuk modular dengan persembahan kandungan berdasarkan pencapaian standard pembelajaran bagi sesuatu subjek.

KSSR : ELEMEN NILAI TAMBAH

Elemen Nilai Tambah dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR):
 • Kreativiti dan Inovasi
 • Keusahawanan
 • Teknologi Maklumat dan Komunikasi.
Nilai tambah ini bertujuan untuk memenuhi keperluan murid dalam membangunkan modal insan yang holistik, berpengetahuan, berfikiran kreatif, kritis dan berinovasi, berkemahiran tinggi serta berkeperibadian mulia.

MAKLUMAT DARI FINLAND

 

Rakyat  Finland percaya  bahawa apabila guru-guru cemerlang dan berpuashati maka demikianlah juga anak-anak mereka. Guru-guru di  Finland mendapat gaji yang lumayan. Guru sekolah rendah memperolehi $45-50 (dollar) sejam manakala guru sekolah menengah memperolehi $75-80 (dollar) sejam. Setiap kelas mempunyai  18-20 pelajar.
 
      Di  Finland, pra-sekolah bermula pada usia 6 tahun. Pada peringkat pra-sekolah, penekanan diberikan kepada “keseronokan bersekolah” dan  “KEPENTINGAN BELAJAR”. Selepas pra sekolah  persekolahan diteruskan dengan  pendidikan wajib selama sembilan tahun. Pada gred ke-9 dan ke-10, seorang pelajar boleh melanjutkan pelajaran ke sekolah menengah atas atau memilih 3 tahun persekolahan dalam aliran vokasional.  Selepas itu mereka boleh ke universiti sehingga ke peringkat masters atau Phd, atau ke Kolej Politeknik yang berfokus kepada kemahiran tertentu sehingga memperolehi ijazah pertama dan masters.

      Walaupun kebanyakan warga Finland menamatkan pendidikan mereka pada usia 25 tahun, namun proses pembelajaran diteruskan dalam bidang pekerjaan, kerana pendidikan adalah proses sepanjang hayat. Rakyat Finland secara umumnya  amat terlatih dan cekap dalam bidang pekerjaan jika dibandingkan dengan negara-negara lain.
 
      Di Finland, profession  perguruan adalah kerjaya yang paling dihormati. Kerjaya  doktor perubatan pula  menduduki tempat ke-dua.  Sistem pendidikan di negara Finland dihormati kerana standard  pengurusan pendidikan yang tinggi dan  tahap otoriti yang diberi kepada guru. Guru-guru di Finland adalah  amat terlatih. Kejayaan sistem pendidikan di Finland adalah kerana mempunyai guru-guru yang kompenten dan sekolah yang berkualiti.
 
      Sistem pendidikan Finland telah menghasilkaan siswazaah-siswazah berkualiti tinggi yang mempunyai ijazah masters yang  bersedia menjadi  guru, dalam bidang-bidang kemahiran mereka.  Namun terdapat juga guru-guru penolong  yang mengajar di sekolah rendah dan pra-sekolah.
 
      Semua ibu-bapa faham bahawa pendidikan adalah penting untuk anak-anak mereka dan sentiasa menerima keputusan yang dibuat oleh guru-guru terhadap anak-anak mereka. Jika anak-anak mereka mempunyai masaalah disiplin di sekolah, ibu-bapa akan member kepercayaan  dan bersetuju dengan hukuman yang dikenakan. Masaalah disiplin jarang berlaku dan guru-guru mempunyai hubungan yang baik dengan pelajar.
 
      Di Finland, pelajar-pelajar sangat menghormati guru mereka. Seringkali guru-guru makan tengahari bersama-sama murid mereka. Di Finland, ketika di sekolah, murid-murid diberikan makanan percuma.

      Dalam sistem pendidikan di Finland, murid-murid tidak digred (dinilai dalam peperiksaan awam) sehingga mereka berada di tahun lima. Guru-guru di sekolah menenentukan kemajuan murid-murid.  Walaupun murid-murid diuji, tetapi pencapain mereka tidak dimaklumkan kepada ibu-bapa. Kaedah ini telah memberikan keyakinan dan estim kendiri kepada murid-murid.  Hasilnya murid-murid terus berjaya dalam pelajaran dan ibu-bapaa tidak merasa risau tentang pencapaian anak-anak keranaa sentiasa dikawalselia oleh guru-guru mereka.  Guru-guru mereka adalah professional yang amat memahami hal-hal yang berkaitan dengan murid-murid merka. Guru-guru akan bermesyuarat seminggu sekali bagi membincangkan  masaalah yang dihadapi oleh setiap murid dan terus membuat keputusan apakah perkara terbaik untuk menguruskan masaalah murid tersebut supaya berjaya. Mereka akan menentukan apakah program yang patut dilaksanakan bagi mengatasi masaalah pelajar.

      Finland  mempunyai  polisi pendidikan kebangsaan dan juga penilain kebangsaan. Pembelajaran moral dan etika dimasukkan dalam kurikulum. Guru-guru membuat keputusan bagaimana menguruskan pengajaran mereka., dan bagaimana bahaan-bahan  dan  alatan pendiddikan akan digunakan dan apakah buku yang akan digunakan.  Mereka akan memilih dan menggunakan bahan-bahan pendidikan yang terbaik.

      Kawasan dan ruang di sekolah dihias. Tumpuan diberikan sesuai dengan apa yang diperlukan oleh pelajar supaya  murid dan guru  merasa  seronok dan selesa berada di sekolah.

      Murid-murid tidak diberikan kerja rumah yang banyak. Guru-guru bertugas 40% kurang jika dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang menjadikan mereka berjaya ialah keadaan  persekitaran sekolah yang lebih ceria, lebih mesra-rakan dan lebih kondusif, ditambaah pula dengan kurangnya murid membuat kerja rumah dan kurangnya masa guru mengajar.  Murid dan guru merasa gembira. Pengetuanya lah yang mendorong kedaan ini.

      Pengetua  adalah seperti seorang pengurus besar, walaupun dia mempunyai latarbelakang dalam pendidikan. Dia memastikan sekolahnya beroperasi pada peringkat optimum termasuklah guru-guru serta kakitangan perkhidmatan sokongan di sekolaah seperti perkhidmatan perubatan, pergigian dan bantun khas berkaitan pendidikan.  Pengetua “bersikap terbuka” dengan murid-murid dan guru.

Wednesday, December 01, 2010

Pentaksiran KSSR

Bagi menjadikan proses Pengajaran dan Pembelajaran  (P&P) lebih menyeronokkan,  Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSR tidak terlalu berorientasikan peperiksaan.

Kaedah pentaksiran akan dilaksanakan berasaskan sekolah. Pelbagai kaedah akan digunakan supaya penilaian bersifat lebih autentik dan holistik. Pentaksiran akan lebih berbentuk formatif, dilaksanakan secara berterusan bagi mengesan perkembangan dan pencapaian murid.

Aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan akan dilaksanakan mengikut keperluan murid supaya murid mencapaai standard yang ditetapkan.

Perbezaan KBSR dengan KSSR
Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)
Kurikulum Standard Sekolah Rendah
(KSSR)
Reka bentuk kurikulum berasaskan tiga bidang:
·         Komunikasi
·         Manusia dan alam sekeliling
·         Perkembang diri Individu
Reka bentuk kurikulum berasaskan enam tunjang:
·         Komunikasi
·         Kerohanian, sikap dan nilai
·         Kemanusiaan,
·         Perkembangan fizikal dan estetika
·         Sains dan teknologi
·         Ketrampilan diri
Bahan kurikulum:
·         Sukataan pelajaran
Bahan Kurikulum:
·         Dokumen Standard Kurikulum

Reka bentuk kurikulum:
·         Linear
Reka bentuk kurikulum:
·         Modular
Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
·         Mata pelajaran Teras, Wajib dan
Tambahan

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
·         Mata pelajaran Teras, Wajib dan
Tambahan

Organisasi kurikulum:
Tahap I (Tahun 1,2 dan 3)
·         Modul Teras Asas, Modul Teras tema dan    modul Elektif.

Tahap II (tahun 4, 5 dan 6)
·         Mata pelajaraan Teras dan Elektif
Elemen Memahiran berfikir Secara Kritis dan Kreatif
Elemen Kreativiti dan inovasi, keusahawanan serta teknologi Maklumat dan komunikasi (ICT) secara explicit.
Fokus:
3M (Membaca, menulis dan mengira)
Fokus:
4M (Membaca, menulis dan menaakul)